Provozní řád

Zde se nacházíte: Skatepark Ústí nad Orlicí » Provozní řád

1. Úvodní ustanovení

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívaní Skateparku Ústí nad Orlicí

 1. Skatepark je omezen na max. 30 osob, a to max. 10 osob na jedné plošině, současně jedoucích max. 7 osob
 2. Návštěvníci areálu skateparku jsou povinni uhradit před vstupem odpovídající vstupné dle ceníku oproti příjmovému dokladu, který si musí uschovat pro kontrolu pověřených osob.
 3. Zakoupením vstupenky (obdržením příjmového dokladu) návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.
 4. Osoby mladší 15 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál po objednané celodenní akce

2. Ve skateparku je zakázáno

 1. Vstup osobám v podnapilém nebo jinak ovlivněném stavu
 2. Vnášet vlastní alkoholické nápoj. Konzumace alkoholických nápojů zakoupených v objektu je možné pouze na recepci.
 3. Vnášet a užívat omamné a psychotropní látky
 4. Ve skateparku je zakázáno kouřit ve všech prostorách, kouření je povolené mimo objekt na místě k tomu určeném. Informace u správce.
 5. Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty
 6. Vnášet sklo
 7. Lézt, šplhat či se zavěšovat na konstrukce haly
 8. Cíleně poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku
 9. Rozdělávat oheň a používat pyrotechnické pomůcky
 10. Vstupovat na plochu skateparku s předměty, které by nějak ohrozily zdraví, či bezpečnost ostatních osob
 11. Vstupovat do areálu bez platné vstupenky či mimo otevírací dobu
 12. Přístup osob se psy a jinými zvířaty je povolen pouze pod přísným dohledem majitele a to jen do prostor recepce. Psy a další zvířata mají přísný zákaz vstupu do skateparku.
 13. Divákům se zakazuje vstupovat do prostoru překážkové plochy a odkládat tam osobní věci (batohy, oblečení apod.)

Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být vyveden bez náhrady vstupného, neopustí-li areál na základě výzvy pověřené osoby, bude vyveden za účasti Policie ČR.

3. Bezpečnost

 1. V prostru skateparku je povolena jízda na skateboardu, in-line bruslích, koloběžkách a BMX kolech. Bmx kolo musí být vybaveno plastovými záslepkami na stupačkách a řidítkách.
 2. Ostatní freestyle prostředky jako horské kolo, poloboty apod. je možné používat pouze na žádost a po dohodě s provozovatelem
 3. Osoby mladší 15 let jsou povinny při jízdě používat přilbu, chrániče loktů, kolen i zápěstí. Osoby mladší 18 let jsou povinny používat při jízdě minimálně ochrannou přilbu. Osoby od 15 do 18 let budou mít přístup do skateparku povolen bez helmy pouze s podepsáním formuláře o využívání skateparku na vlastní riziko. Ostatním osobám, které využívají skatepark , se doporučuje to samé vybavení.
 4. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému
 5. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit provozovateli skateparku
 6. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě a pořádku
 7. Při nenadálé indispozici nebo v případě úrazu je na recepci lékárnička první pomoci a je možné odsud zavolat RZS

4. Obecná ustanovení

 1. Každá osoba ve skateparku se pohybuje na vlastní nebezpečí
 2. Uživatelé skateparku jsou plně zodpovědní za všechny úrazy, škody, které způsobí sobě, provozovateli nebo někomu jinému a jsou povinni tyto skutečnosti bezodkladně hlásit pověřené osobě skateparku
 3. Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplívající z obecně závazných právních předpisů
 4. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád jednostranně doplňovat nebo upravovat
 5. Každý uživatel je povinen se seznámit s tímto provozním řádem